Решения в областта на ИКТ и киберсигурносттта в МСП

Срок за кандидатстване17.10.2022г. – 19.12.2022 г.

Бюджет: 30,6 млн. лв.

Минимален размер на помощта: 3 000лв.

Максимален размер на помощта: 20 000лв.

Интензитет на финансиране: 100%

Цел: ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Допустими кандидати:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

3) Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие;

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

Допустими дейности:

1) Група I: ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което включва: създаване на онлайн магазин; регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин; създаване на корпоративен уебсайт; регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт; маркетинг в социални медии (social media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама.

 

2) Група II: ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, което включва: въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система); въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система); въвеждане на модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес; въвеждане на модул за управление на складовото стопанство (WMS модул); въвеждане на модул за управление на производството; въвеждане на система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система); въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система); въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

 

3) Група III: ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията, което включва: въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001; изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа; изграждане на система за архивиране на информация; изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме  и приложения Списък с допустими услуги и  решения по процедурата

Ако кандидатстването по „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятияпредставлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.