Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Национален план за възстановяване и устойчивост 

Програма за икономическа трансформация

 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

 

Индикативен срок за обявяване:  февруари 2023 г.

Бюджет: 80 млн. лв.

Срок за изпълнение на инвестицията: 18 месеца.

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ), от които произведената гореща вода ще бъде използвана за задоволяване на собственото потребление за битово горещо водоснабдяване;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Произведената и/или съхранената електрическа енергия може да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на Кандидата.

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

  • Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;
  • Максимален размер на финансиране за предложение по:
  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.