Енергийно обновяване на сгради от сектор производство, търговия, услуги и туризъм

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“

 

Обявяване на процедурата: 02.02.2023г., 17:30ч.

Краен срок за кандидатстване: 15.06.2023г., 17:30ч.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“

 

Допустими кандидати: 

 • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 • микро предприятие: ≥ 70 000 лв.
 • малко предприятие: ≥ 150 000 лв.
 • средно предприятие: ≥ 650 000 лв.
 • голямо предприятие: ≥ 3 500 000 лв.

Недопустими кандидати:  – предприятия от следните сектори:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“
 • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

Допустими дейности:

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи[1] СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

 

ВАЖНО: Мерките за повишаване на енергийната ефективност ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на съответната сграда.

Важно: Допустими обекти в рамките на процедурата са сгради, които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж в полза на кандидата.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

 

Категория предприятие Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева
Микропредприятия 35 000,00 100 000,00
Mалки предприятия 300 000,00
Средни предприятия 100 000,00 500 000,00
Големи предприятия 1 500 000,00

Процент на съфинансиране:

При режим „de minimis“ (минимална помощ): 65%

При режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 • Максимален % на финансиране за проекти в Югозападен район: 35%
 • Максимален % на финансиране извън Югозападен район: 45%

 

ВАЖНО! Максималният интензитет на помощта може да се увеличи с 20 процентни пункта за помощи, предоставени на малки предприятия , и с 10 процентни пункта за помощи, предоставени на средни предприятия по смисъла на Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014.

Срок за изпълнение: не повече от 24 месеца

[1] Съпътстващите СМР следва да са пряко свързани с енергоспестяващата мярка, като без тях изпълнението на мярката не би могло да се завърши с необходимото качество и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж.

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме

Ако кандидатстването по процедурата представлява интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да обсъдим допустимостта на Вашата фирма за кандидатстване по процедурата.