ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 год.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“

 Краен  срок  за  кандидатстване : 11.05.2018  г.
 Общ  бюджет:  3 500 000 лева
 Минимален  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ:  50  000  лева 
Максимален  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ:  200  000  лева 
Процент  на  финансиране  на  българския  кандидат:  100  %

 Цел на  процедурата:

Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях.

Проектите задължително следва да имат за резултат въвеждането на минимум една социална иновация!

Критерии за допустимост

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”]  Кандидатът и българските партньори разполагат с финансов капацитет (съгласно приложен   Счетоводен   баланс   за   текущата   финансова   година),   съобразно

Приложение:  Методика  за  оценка  на  финансовия  капацитет  на  кандидатите  по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Кандидатът/партньорът  (с  изключение  на  районите  на  общините)  е  лице  със самостоятелна правосубектност, имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България, финансиран от ЕСФ;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Кандидатът и всички партньори са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество   (Transnational   Cooperation   Agreement),   което   е   прикачено   в платформата   за   транснационално   сътрудничество   на   ЕС   на   следния   адрес:

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/template-transnational-cooperation-agreement-tca

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Транснационалният  партньор  няма  право  да  разходва  средства  от  бюджета  на настоящата процедура. Транснационалният партньор кандидатства за финансиране по линия на Европейския социален фонд пред управляващия орган на оперативната програма в съответната страна членка;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Проектните  предложения  на  партньорите  от  другите  страни-членки  на  ЕС  се оценяват по реда, предвиден в съответната държава членка. За реализирането на съвместния  транснационален  проект  е  необходимо  всеки  един  от транснационалните партньори да получи одобрение за финансиране на своя проект.

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”]  В случай, че проектното предложение на чуждестранния партньор или на някой от чуждестранните партньори по проекта не бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган в съответната държава-членка, то българският кандидат (в случай, че бъде одобрен за финансиране) ще има възможност да потърси друг чуждестранен партньор/-и, който отговаря на горепосочените условия за допустимост, който да поеме ролята на неодобрения чуждестранен партньор/-и и да изпълни в същия вид и обем дейността.

Задължителни дейности

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Дейности за информация и комуникация

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Организация и управление

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни.

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”]  Дейности за разпространение на постигнатите резултати.

Допълни дейности, допустими за финансиране

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Изготвяне  на  специфични  анализи  и  изследвания  на  опита  на  други  държави членки;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване)

Финансови условия

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро;

[icon_font type=”users” color=”#067534″ hoverColor=”#29dd36″ size=”none”] Максималният  размер  на  общите  допустими  разходи  по  подмярката  за  целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и по реда на сключения договор.

Допустими разходи

1. Разходи за възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, вкл. осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя, съгласно КТ и КСО върху договореното възнаграждение, на лицата пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности.

2. Разходи за командировки.

3. Разходи за материали и консумативи.

4. Разходи за материални активи.

5. Разходи за нематериални активи.

6. Разходи за външни услуги – наем на зали и оборудване; за оценка на постигнатите резултати – до 2% от преките разходи, за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания; за конференции, семинари, обучения и други; разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде.

7. Непреки разходи – за управление и визуализация. Тези разходи ще бъдат служебно отразени от страна на УО и са в размер на точно 10 % от преките допустими разходи по проекта.