ОП Иновации и конкурентноспособност

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА НА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Краен срок за кандидатстване: 23.04. 2018 г.

Цел на процедурата:Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения,техники и методи.

Кой може да кандидатства: Микро, малки и средни предприятия, осъществяващи своята дейност в Сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008.

Допустими дейности:

• Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

• Внедряване на съвременни технологии за предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство.

• Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба;

• Внедряване на съвременни технологии, които позволяват рециклиране на отпадъците,получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му;

• Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт;

• Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство;Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:до 1 500 000 лева.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:
Микро и малки и предприятия – 70%.
Средни предприятия – 60%.