План за възстановяване и устойчивост ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Срок за кандидатстване:  27.07.2023 – 03.10.2023 г.

Бюджет: 180 млн. лв., от които

 • Микро и малки предприятия: 54 млн. лв.;
 • Средни предприятия: 90 млн. лв.;
 • Големи предприятия: 36 млн. лв.

 

Цел: да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения
сектор за въвеждане на кръгови модели1 за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

 

Допустими кандидати: Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С “Преработваща промишленост“, вкл. партньорство между тях за целите на постигане на промишлена симбиоза.

В допълнение, кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Микро предприятия: ≥ 200 000лв.
 • Малки предприятия: ≥ 600 000лв.
 • Средни предприятия: ≥ 1 000 000лв.
 • Големи предприятия: ≥ 3 000 000лв.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер: 70 000лв.

Максимален размер:

 • Микро предприятия: 350 000лв.
 • Малки предприятия: 550 000лв.
 • Средни предприятия: 750 000лв.
 • Големи предприятия: 1 000 000лв.

 

Допустими разходи:

 • 1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • 2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив – (ДНА) са допустими в размер до 50 % от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор.

 

Максимален срок за изпълнение на инвестицията: 12 месеца.

 

Повече информация може да откриете в приложеното Резюме