FAQ

Управляващите органи на програмите отправят покани за кандидатстване чрез своите официални страници, с които определят срок за подаване на проектни предложения. Проектните предложения трябва да бъдат изготвени съгласно приложени образци и да включват подробно описание на проектната идея, дейностите по проекта и очакваните резултати от изпълнението му. Те се оценяват по предварително обявени критерии за съответствие с изискванията на финансиращата институция. За да бъде финансирано, проектното предложение трябва да съответства точно на заложените изисквания от финансиращата институция, да съдържа дейности, допустими за изпълнение; да показва ефектът от изпълнението на дейностите; да съдържа ясни и точни резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта.

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:
„Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
Чл. 4. (1) При изчисляване на данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор по смисъла на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.
(2) Независимо предприятие е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.
(3) Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.
(4) Едно предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица:
1. инвестиционни дружества;
2. дружества за рисково инвестиране;
3. физически лица, които обичайно рисково инвестират индивидуално или съвместно в предприятия, които не са публични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес-ангели), при условие че общата им инвестиция в едно предприятие не превишава 2 400 000 лв.;
4. висши училища или изследователски центрове;
5. институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;
6. общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.
(5) Свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:
1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;
2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;
3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.
(6) Не е налице решаващо влияние по ал. 5, т. 3 върху предприятието, в случай че лицата, посочени в ал. 4, не участват пряко или косвено в управлението на предприятието, без с това да се нарушават техните права на съдружници или акционери.
(7) Предприятия, които осъществяват чрез едно или повече други предприятия или чрез лице по ал. 4 някое от отношенията по ал. 5, се смятат за свързани предприятия.
(8) Предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари .
(9) С изключение на случаите по ал. 4 едно предприятие не може да се смята за предприятие по чл. 3 , ако 25 на сто или повече от капитала или от броя на гласовете в общото събрание се контролират пряко или непряко, заедно или поотделно от един или повече държавни органи.”

По оперативните програми, могат да бъдат получени авансово част от одобрените средства за изпълнението на проекта. Останалата част се изплаща на етапи след подаване на искания за плащане, придружени от технически и финансови отчети за изпълнението на проекта.

Фирмите могат да кандидатстват по Оперативна програма “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” и Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”. Възможности за финансиране на фирми регистрирани в селски райони дава и програма ОП “РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”.

Три месеца е срокът, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.

КАК МОЖЕМ ДА
ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

Ако все още имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас!