Оперативни програми

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Програмата цели увеличаване на върховите научни постижения, включително обучението и задържането на нови поколения висококвалифицирани специалисти в страната, като се отваря за сътрудничеството между промишлеността и науката и облекчава системата за кариерно развитие.

ПРИОРИТЕТИ

Научни изследвания и технологично развитие;
Образование и учене през целия живот;
Образователна среда за активно социално приобщаване;

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, вкл. обновяване на сградния фонд, материалната база и закупуване на оборудване; Модернизиране на научната инфраструктура и на съществуващите учебно-изследователски лаборатории на научни институти и висши учебни заведения, които провеждат изследвания в области, съответстващи на регионалните и националните икономически и социални предизвикателства; Създаване и модернизиране на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/ разпределени възли на паневропейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Министерство на образованието и науката и второстепенните му разпоредители с бюджетни кредити;
Българска академия на науките;
Образователни,обучителни и научни организации и институции, социално-икономически партньори, училища, университети, работодатели, браншови организации, центрове за професионално обучение, общини, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, младежки организации, спортни клубове, НАПОО, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Национално представителство на студентските съвети и др.