ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 цели изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие и възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични технологии и производствени методи.

ПРИОРИТЕТИ

Приоритетна ос 1: Води
Приоритетна ос 2: Отпадъци
Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразноообразие
Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Пречистване на градските отпадъчни води, подобряване качеството на водите за пиене и управление на риска от наводнения.
Използване на иновативни технологии, насочени към по-доброто опазването на околната среда и ресурсната ефективност в сектор „Води“.
Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2000 е.ж. (еквивалент жители).
Разширяване на системите за събиране на битови отпадъци
Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба
Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на битови отпадъци
Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци
Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от потока битови отпадъци и изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.
Картиране и оценка на състоянието на видове и местообитания в защитени зони в акваторията на Черно море
Мерки във връзка с подобряване на системата за мониторинг на биоразнообразието
Информационни и комуникационни мерки както за по-добро познаване на мрежата, така и за развитие и укрепване на връзката „бизнес – „Натура 2000“ във взаимно изгоден и екологосъобразен аспект.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Води: Общини, ВиК оператори, Асоциации по ВиК, ПУДООС; структури на МОСВ;
Отпадъци: Общини, юридически лица (за дейности, за които се прилагат финансови инструменти), ПУДООС;
Натура 2000: Структури на МОСВ, МЗХ и други, отговорни за мрежата НАТУРА 2000; НПО, общини, ПУДООС, научни организации, Областни информационни центрове (за Националната информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000).
Политики по околна среда и изменение на климата: Институции/структури, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на тези политики; юридически лица