ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014 – 2020 г.

Специфичните цели на програмата са насочени към модернизиране на управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса и повишаване на ефективността на администрацията и съдебната система. Мерките трябва да доведат до по-добро управление в полза на обществото, както и до подобряване на бизнес средата в България.

ПРИОРИТЕТИ

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Централна администрация (Администрация на МС, министерства, агенции и др.) Областна администрация; Общинска администрация; Структури на съдебната система (Висш съдебен съвет, ВАС, ВКС, Прокуратура, НИП и др.) Неправителствени организации;