ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“

Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България, финансиран от ЕСФ.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Дейности за информация и комуникация

• Организация и управление

• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни.

• Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.

• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

• Дейности за разпространение на постигнатите резултати.

• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;

• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване)

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Процент на финансиране на българския кандидат: 100 %