ОП Морско дело и рибарство

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Общата цел Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

МЕРКИ

ИНОВАЦИИ В РИБАРСТВОТО
НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В РИБАРСТВОТО
ИНВЕСТИЦИИ НА БОРДА
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ
РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ЛОДКОСТОЯНКИ

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара;
Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.
Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов
Инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност
Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете
Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов
Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми;
Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
Рибарски организации или други колективни бенефициенти.
Организации на производителите