ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Специфичните цели на програмата са повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите.

 

ПРИОРИТЕТИ

Устойчиво и интегрирано градско развитие;
Регионална здравна инфраструктура;
Регионален туризъм;
Превенция на риска;
Регионална образователна инфраструктура;
Регионална социална инфраструктура;
Регионална пътна инфраструктура;

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и сгради на държавната и общинска администрация;
Подобряване на градската среда и подкрепа за зони с потенциал за икономическо развитие;
Устойчив градски транспорт;
Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура;
Подкрепа за общинска социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура;
Подкрепа за държавна и общинска здравна инфраструктура;
Подкрепа за опазване на културното и природно наследство;
Подкрепа за пътища 1-ви, 2-ри, 3-ти клас;
Подкрепа за предотвратяване на риска от свлачища;

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Общини, за обектите общинска собственост (или за държавна собственост с предоставено право на управление на общините);
Министерство на образованието и науката /МОН/ за училищата държавна собственост към МОН;
Министерство на земеделието и храните /М3Х/ за училищата държавна собственост към М3Х;
Министерство на културата /МК/ за училищата държавна собственост към МК;
Министерство на младежта и спорта за спортните училища, собственост на МФВС;
Висши училища;
Общини за общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение;
Министерство на здравеопазването;
Агенция „Пътна инфраструктура“
Религиозните институции на вероизповеданията и техните местни поделения;
НПО в партньорство с общини (за регионални туристически продукти)