ОП Транспорт и транспортна инфраструктура

ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020” e развитие на устойчива транспортна система чрез интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевропейската транспортна мрежа” и повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната инфраструктура.

ПРИОРИТЕТИ

Развитие на железопътната инфраструктурата по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа; Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа; Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт; Иновации в управлението и услугите – внедрявания на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

ДЕЙНОСТИ

Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основата“ Трансевропейска транспортна мрежа; Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа; Изграждане на нови интермодални терминали, разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София; Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи същестуващите системи в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове.

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Агенция „Пътна инфраструктура“ „Метрополитен“ ЕАД
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“