Освен от фондовете на ЕС, бизнесът има възможност да получи грантови средства и от редица други европейски и международни програми.

Те покриват всички области на социалния и икономически живот.

Хоризонт 2020

Кой може да кандидатства

Малки и средни предприятия от страните-членки на  ЕС и асоциираните към програмата държави могат да кандидатстват индивидуално със собствен проект. Предимство ще имат фирмите, които правят собствени иновативни разработки, независимо дали със свои сили или с привличане на специалисти отвън. Важен критерий за оценка на всички проекти е приложимостта на идеята и възможността за последваща пазарна реализация.

Описание:

Инструментът за подкрепа на малки и средни предприятия се състои от три различни етапа. Участниците могат да кандидатстват за Етап 1 с намерение впоследствие да участват и в Етап 2 или директно да кандидатстват с проект за Етап 2. Третият етап обхваща непреки допълнителни мерки и услуги като например достъп до рисково финансиране, а също и консултации.

Основни тематични области за финансиране до края на 2015 г.:

  • Стимулиране на иновационния потенциал на малките и средни предприятия за нисковъглеродна енергийна система;
  • Иновационни модели за бизнес на МСП;
  • Увеличаване потенциала на малките и средни предприятия за еко – иновации и устойчиви доставки на суровини ;
  • Ускоряване на възприемането на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени и преработвателни технологии от МСП;
  • Ефективно използване на ресурсите на еко-иновативни производство и преработка на храни;
  • Увеличаване на биотехнологично базираните промишлени процеси тласкащи конкурентноспособността и устойчивостта;
  • Иновативни мобилни приложения за е-управление от МСП.

Краен срок за кандидастване: 25.11.2015 г.

Стойност на проектите и финансиране по програмата

Етап 1 – 50 000 евро
Етап 2 – от 0,5 до 2,50 млн. евро
Интензитет: 70 %

Етапи на проекта

Първият етап е за предпроектно проучване на технологичната, практическата и икономическата приложимост на иновативната идея или концепция, която представлява значителна новост за съответния индудтриален сектор (нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология, ново пазарно приложение на съществуваща технология). Дейностите, които програмата ще финансира през тази първа фаза, могат да включват оценка на риска, пазарно проучване, потребителско участие, управление на интелектуалната собственост, разработка на иновационна стратегия, търсене на партньори, осъществимост на концепцията.

Максималната безвъзмездна сума за един проект в рамките на този етап е 50 хил. евро, а продължителността на изпълнение е до 6 месеца. Кандидатства се посредством разработването на първоначален иновативен бизнес план въз основа на предложената иновативна идея/концепция.

След това компанията може да кандидатства с проекта си за по-голямо финансиране – от 0.5 до 2.5 млн. евро. Подкрепата е за иновативни проекти, които вече имат стратегически бизнес план. Той може да разработен предварително или по време на първата фаза

През втория етап ще се субсидират дейности като демонстрация на продукта, тестване, изготвяне на прототипи, дизайн и реализиране на иновативната идея (продукт, процес, услуга) в готовност за пускане на пазара. Допустими за финансиране са иновации с технологична готовност за ниво 6 или по-високо, което означава да се разработи технология или прототип, които да бъдат тествани в съответната близка до реалната оперативна и производствена среда, а продуктът да бъде в индустриална готовност за пускане на пазара. Особено внимание трябва да се обърне на интелектуалната собственост и защита. Задължително е да се предоставят убедителни мерки за успешна бъдеща пазарна експлоатация. Проектните предложения следва да съдържат и план за комерсиализация, който да представя пътя до пазара на съответния иновативен продукт или услуга, както и капацитета на предприятието да премине от фазата на развитието до фазата на производството. Продължителността на тази втора фаза е 12-24 месеца.

При третия етап – „Комерсиализация„, няма да се финансират пряко фирми, а ще се предоставят непреки допълнителни мерки и услуги  – напр. консултации, достъп до финансови механизми   –  фондове за частен и публичен рисков капитал, бизнес ангели и др.

Очакван ефект

Подобряване на рентабилността и разрастването на МСП посредством комбиниране и трансфер на знания в иновативни, конкурентоспособни решения предназначени за европейки и световен пазар. Нарастване на частните инвестиции в иновации. Очакваният ефект трябва детайлно да бъде описан в качествени количествен аспект (възвръщаемост, заетост, пазарни позиции, управление на интелектуалната собственост, продажби, печалба).