Европейско финансиране

Извършваме консултации и посредничество по отношение на грантови европейски проекти. Оказваме пълно съдействие – от подготовката на проектната документация до координацията и изпълнението на проекта.

Подготовка на проектни предложения:

 • Първоначално консултиране за възможностите за кандидатстване по европейски финансиращи програми;
 • Разработване на цялостен пакет документи за кандидатстване – апликационна форма, бюджет, всички необходими придружителни документи и приложения;
 • Изработване на бизнес-планове;
 • Окомплектоване и подаване на готовото проектно предложение;
 • Подготовка и подаване на допълнителни документи и информация по време на етапа на оценка на подаденото проектно предложение.

Управление на проекти:

 • Разработване на план за управлението на проекта;
 • Осигуряване на консултации в процеса на изпълнение на проекта;
 • Подготовка на междинни и финални отчети за изпълнението на проекта;
 • Съдействие при счетоводното отчитане на проекта;
 • Разработване на пълен пакет документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта, мониторинг на изпълнението на сключените договори с избраните изпълнители;
 • Осигуряване на спазване на изискванията за публичност и визуализация по време на изпълнението на проекта;

Тръжни процедури:

 • Подготовка на тръжна документация по ЗОП и ПМС 118/2014 г.;
 • Подготовка на пакет документи за участие в обявени процедури за избор на изпълнител по ЗОП и ПМС 118/2014 г.;