Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


ПРОМЯНА В ЛИЦАТА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО Вследствие на взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.06.2022 г., в Търговския регистър е отразена промяна в лицата предтавляващи дружеството. До момента представляващи на дружеството бяха Христо Руменов Симеонов (Прокурист) и „Капман Консулт“ ЕООД с ЕИК 201618311, чрез Найден Грозев. Те се …

ПРОМЯНА В ДРУГИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ Вследствие на взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.06.2022 г.,в Търговския регистър е отразена промяна в други лица, притежаващи представителна власт .В следствие на избора на Христо Руменов Симеонов за член на Съвета на директорите и представляващ дружеството, на основание …

ПРОМЯНА В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ Вследствие на взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.06.2022 г.,в Търговския регистър е отразена промяна в системата за управление на дружеството. Досегашните членове на Съвета на директорите на „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД, а именно :“КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 201618311, Манол Николаев …

1234...10...