Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти, Във връзка с приетите изменения в Закона за здравето и извънредната епидемична ситуация в страната, бихме искали да Ви уведомим, че „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД ще осигурят непрекъснатост на дейността си и ще обслужват клиенти и контрагенти при спазване на наложените противоепидемични мерки. С цел да се избегне струпването хора в офисите ни, бихме искали да Ви насърчим да използвате нашите услуги, които се предлагат чрез дистанционен способ. В случай, че все пак е необходимо посещение до някой от нашите офиси, моля да уговорите предварително среща на указните по-долу телефони. При посещение в офисите ни, ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни средства. Срещите ще бъдат осъществявани при спазване на физическа дистанция от два метра. Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони: 02/ 40 30 200 - Централа 02/ 40 30 211 - Ангел Хаджийски 02/ 40 30 212 - Кристиян Фезелов 02/ 40 30 214 - Антон Домозетски Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи: Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email: adomozetsky@capman.bg

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Със сделка от 30.11.2021г. „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД, продаде 14.92% от акционерния капитал на „Солар Логистик“ ЕАД, ЕИК 203125790, представляващ 1 110 000 (един милион сто и десет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас в Общото събрание. След извършената транзакция „КМ Грийн …

УВЕДОМЛЕНИЕ Уважаеми Дами и Господа, На основание чл.112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на свое заседание от 04.11.2021 г. Съветът на директорите на „КМ Грийн Енерджи фонд” АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните параметри: Капиталът на „КМ Грийн Енерджи фонд ” АД да бъде …

Получени уведомления в „КМ  ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 23.07.2021 г. е получено уведомление от УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД за …

1234...10...