За нас

″Вярваме в потенциала на капиталовия ни пазар и стремежът ни е да предложим на инвеститорите на БФБ-София един специализиран продукт, фокусиран върху инвестиции в зелена енергия със стабилна дългосрочна възвръщаемост. „

Николай Ялъмов

“КМ Грийн Енерджи Фонд” АД е фонд за инвестиции в зелена енергия, част от “Капман Холдинг”. Дейността на “КМ Грийн Енерджи Фонд” е пряко свързана с дейността на компаниите, които извършват дейност в областта на производството на енергия добивана от възобновяеми енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива, екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

Книжата на КМ Грийн Енерджи Фонд АД са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София, считано от 21-08-2008г. с борсов код C4P и се търгуват на BaSE Market – http://www.basemarket.bg

КМ Грийн Енерджи Фонд АД е акционерно дружество, регистрирано в СГС по фирмено дело №19475/2007 г. Записаният капитал е в размер на 1 208 520 лева, разпределен в 1 208 520 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев.

На 07.10.2011г. с Решение на Съвета на директорите на КМ Грийн Енерджи Фонд АД, членовете на Съвета дават съгласието си КМ Грийн Енерджи Фонд АД да учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност Капман Солар Инвест. Дружеството е с капитал 80 хил.лв., разпределен в 8 000 (осем хиляди) дяла от по 10 (десет) лева всеки.[:]