Корпоративно управление

Корпоративното управление в Капман Грийн Енерджи Фонд АД се основава на следните принципи:

  • Защита правата на акционерите
  • Разкриване на информация и прозрачност
  • Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи
  • Равнопоставено третиране на акционерите
  • Осигуряване на ефикасен контрол върху управлението

Капман Грийн Енерджи Фонд АД е приел и одобрил с протокол от Съвета на Директорите от 14 април 2008г. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Програмата е съставена в унисон  с принципите на Националният кодекс за корпоративно управление, както и съответства на мевдународно приетите и прилагани принципи за добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие на корпоративното управление (2004).

Програма за добро корпоративно управление
corporate governance