Увеличение на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД 2016г.

Проспект за публично предлагане на 18 127 800 броя акции от увеличението на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД, потвърден от КФН с Решение 406-Е от 15.06.2016г. 

 Резюме – част I от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД

Регистрационен документ – част II от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД

 Документ за предлаганите ценни книжа – част III от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД