Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти, Във връзка с приетите изменения в Закона за здравето и извънредната епидемична ситуация в страната, бихме искали да Ви уведомим, че „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД ще осигурят непрекъснатост на дейността си и ще обслужват клиенти и контрагенти при спазване на наложените противоепидемични мерки. С цел да се избегне струпването хора в офисите ни, бихме искали да Ви насърчим да използвате нашите услуги, които се предлагат чрез дистанционен способ. В случай, че все пак е необходимо посещение до някой от нашите офиси, моля да уговорите предварително среща на указните по-долу телефони. При посещение в офисите ни, ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни средства. Срещите ще бъдат осъществявани при спазване на физическа дистанция от два метра. Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони: 02/ 40 30 200 - Централа 02/ 40 30 211 - Ангел Хаджийски 02/ 40 30 212 - Кристиян Фезелов 02/ 40 30 214 - Антон Домозетски Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи: Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email: adomozetsky@capman.bg

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


На основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 31, ал. 2, т.11 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд”АД взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 208 520 лв., разпределен в …

На основание получено в дружеството уведомление, че в резултат на подадено Заявление за допускане на емисия акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД (ISIN код: BG1100032082) до търговия на Пазар I, Сегмент „акции” на организираната от „Капман” АД многостранната система за търговия – MTF SOFIA, без съгласието на емитента, по …

На проведеното на 05.02.2016г. извънредно Общо събрание на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД акционерите на дружеството взеха решение за освобождаване на Детелина Светославова Смилкова като член на Съвета на директорите и избраха на нейно място за член на Съвета на директорите Валентин Цветанов Гарвански. По решение на Съвета на директорите …

...9101112...