Корпоративно управление

Корпоративното управление в КМ Грийн Енерджи Фонд АД се основава на следните принципи:

  • Защита правата на акционерите
  • Разкриване на информация и прозрачност
  • Осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи
  • Равнопоставено третиране на акционерите
  • Осигуряване на ефикасен контрол върху управлението

На редовно Общо събрание на акционерите на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД, проведено на  22.05.2017 г., е взето решение за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа “спазвай и обяснявай”, който означава, че препоръките му се спазват и независимо дали има отклонение от тях или не, ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

Текстът на Националния кодекс за корпоративно управление може да бъде намерен на страницата на „Българска фондова борса – София“ АД.

 

corporate governance
[:]