Политика за възнагражденията на на членовете на СД на Капман Грийн Енерджи Фонд АД