Политика за възнагражденията на на членовете на СД на КM Грийн Енерджи Фонд АД