Увеличение на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

1.Уведомление по чл.145_Найд Сити

1.Уведомление по чл.145_НИК

Уведомление по чл.145_УПФ Съгласие

Уведомление по чл.145_Северкооп

Уведомление по чл.145_НЕИ

Уведомление по чл.145_ДФ Елана

Уведомление по чл.145_ДФ С Микс

Уведомление по чл.145_Северкооп

Уведомление за вписване на увеличение на капитала

Уведомление във връзка с резултатите от подписката за увеличаване на капитала на „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД

Проспект за публично предлагане на 22 500 000 броя акции от увеличението на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД, потвърден от КФН с Решение 215-Е от 22.03.2022г. 

Съобщение по чл.89 ал.1

Резюме – част I от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

Регистрационен документ – част II от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

Документ за предлаганите ценни книжа – част III от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

Съобщение по чл89т от ЗППЦК

Заявка за записване KM Green

График относно увеличение на капитала с права

 

Проспект за публично предлагане на 18 127 800 броя акции от увеличението на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД, потвърден от КФН с Решение 406-Е от 15.06.2016г. 

 Резюме – част I от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

Регистрационен документ – част II от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

 Документ за предлаганите ценни книжа – част III от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД