Увеличение на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД 2016г.

Проспект за публично предлагане на 18 127 800 броя акции от увеличението на капитала на КМ Грийн Енерджи Фонд АД, потвърден от КФН с Решение 406-Е от 15.06.2016г. 

 Резюме – част I от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

Регистрационен документ – част II от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД

 Документ за предлаганите ценни книжа – част III от проспекта на КМ Грийн Енерджи Фонд АД