Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД съобщава, че на 23 август 2016 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа с номер 20160823111239 увеличението на капитала на дружеството. След вписването капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е с размер на 13 335 870  лв., разпределен в 13 335 870 броя акции.

“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 15 август 2016 г. при следните резултати: •   Общ брой записани и заплатени акции – 12 127 350 броя; •   Номинална стойност на една акция – 1 лев; •   Емисионна стойност на една акция …

Промяна на одитора на дружеството поради изискванията на Закона за независимия финансов одит. С решение на ОСА на „Капман грийн енерджи фонд“ АД от 08/07/2016г. е избран нов одитор за проверка и заверка на ГФО и КГФО за 2016г.-Десислава Върбанова – регистриран одитор №0698.

...9101112...