Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


На 19 август 2014 год. Капман Грийн Енерджи Фонд АД предостави своя консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса – София.

Във връзка с извършено на 20.11.2012г. уведомление за сключен предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД оповестява, че е подписало анекс за удължаване с 6 месеца на срока за сключване на окончателния договор до 20.01.2015г.

На 31 юли 2014 год. Капман Грийн Енерджи Фонд АД предостави своя неконсолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса – София.

...10...14151617