Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


ПРОМЯНА В СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Вследствие на взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 02.06.2022 г., в Търговския регистър е отразена промяна в седалището и управлението на дружеството. Досегашният адрес гр.София, ул.Три уши 8, ет.6 се заменя с адрес гр.София, ул. Позитано № 9, …

ПОЛУЧЕНИ УВЕДОМЛЕНИЯ В „КМ  ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ” АД   На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 28.01.2022 г. е получено уведомление от УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД …

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Със сделка от 30.11.2021г. „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД, продаде 14.92% от акционерния капитал на „Солар Логистик“ ЕАД, ЕИК 203125790, представляващ 1 110 000 (един милион сто и десет хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас в Общото събрание. След извършената транзакция „КМ Грийн …

1234...10...