Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


УВЕДОМЛЕНИЕ Уважаеми Дами и Господа, На основание чл.112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на свое заседание от 04.11.2021 г. Съветът на директорите на „КМ Грийн Енерджи фонд” АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните параметри: Капиталът на „КМ Грийн Енерджи фонд ” АД да бъде …

Получени уведомления в „КМ  ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД ” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 23.07.2021 г. е получено уведомление от УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД за …

ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Вследствие на взето решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2021 г., в Търговския регистър е отразена промяна в наименованието на дружеството. Досегашното наименование „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД се заменя от „КМ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД. Деян Пилев, Директор за връзки с инвеститорите …

...2345...10...