Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


Получено уведомление в „КМ Грийн Енерджи Фонд ” АД На основание чл. 148б и чл.100т от ЗППЦК, „КМ Грийн Енерджи Фонд” АД разкрива информация за получено уведомление за промяна на дялово участие в Дружеството, както следва: На дата 02.03.2021 г. е получено уведомление от ПОК „Съгласие“ за промяна в правото …

Получено уведомление за промяна в представителството от КАПМАН КОНСУЛТ ЕООД На 31.08.2020 г. е получено уведомление от „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД относно промяна в неговия представител. Промяната се изразява в това, че досегашния представител Николай Петков Ялъмов е заменен от Найден Митков Грозев. Промяната е отразена по партидата на Капман Консулт …

Във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация и в качеството Ни на публично Дружество, с настоящето Ви уведомяваме за следното:   При възникналите пред Дружеството и …

...3456...10...