Кои сме ние?

Инвестиционен посредник Капман е първото основано дружество, което поставя началото на над  25 годишното успешно развитие на финансовата група. Инвестиционният посредник се учредява в края на 1996 г. в София. Дружеството е лицензирано от Комисия за финансов надзор да извършва дейност като инвестиционен посредник .

ИП “Капман” започва активната си дейност с откриването на Българската фондова борса през м. октомври 1997 г., когато става неин член както и член на Централния депозитар.

Капман АД е един от водещите инвестиционни посредници на Българския капиталов пазар. Дружеството е учредено в края на 1996 г. в гр.София и има пълен лиценз от Комисия за Финансов Надзор, даващ му право да оперира като инвестиционен посредник .

Посредникът предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори, на едно изключително професионално ниво. В резултат, през последните години Капман АД успява да заеме едно от водещите места в сферата на търговията с ценни книжа на Българска Фондова Борса.

 ИП „Капман“ АД е първият инвестиционен посредник в България, получил лиценз за организатор на Многостранна система за търговия ( Multilateral Trading Facility) – MTF SOFIA.

Защо да изберете нас

Предлагаме широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори, на едно изключително професионално ниво

Нашата професионална стратегия се основава на ключовите принципи, управляващи дейността на глобалните капиталови пазари, като ги комбинира със специфичните особености на зараждащия се български пазар на ценни книжа.

През последните 10 години ИП “Капман” продължава да е сред водещите инвестиционни посредници в сферата на търговията с финансови инструменти на Българската фондова борса.

0

години професионално
присъствие на пазара

0

на брокерите, търгуващи
на БФБ-София

0

Активи под управление

Нашите услуги

Подпомагаме своите клиенти да извлекат максимума от спестяванията си, предлагайки активно управление на паричните им наличности.

Предоставяме пълния спектър от брокерски услуги, подходящи както за индивидуални, така и за институционални клиенти.

Избираме най-подходящите решения за нашите клиенти и подпомагаме процеса на получаване на свеж паричен ресурс.

Освен на Българска Фондова Борса, чрез CTrader имате достъп и до международните капиталови пазари.

Предлагаме широк диапазон от специализирани консултантски услуги и стратегическо консултиране, които подпомагат ефективно клиентите ни в постигането на специфичните им цели.

Членства и регулации

Капман АД е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва дейност на територията на ЕС и трети държави. Дейността на компанията отговаря на най-високи стандарти в областта на финансовите и инвестиционни услуги.

Капман АД е регулиран по европейското законодателство, като компанията е член на редица институции, сдружения и асоциации:

Българска Фондова Борса АД

Капман АД е един от първите лицензирани инвестиционни посредници, членове на Българска Фондова Борса АД.

Централен Депозитар

Капман АД е член на Централен Депозитар. Депозитарят организира регистрите на безналични ценни книжа, поддържане на регистър на сделките с ценни книжа и други.

Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници

Капман АД e учредител и член на Българската Асоциация на Лицензираните Инвестиционни Посредници (БАЛИП).

Нашите отличия и награди

Екип

Ангел Хаджийски
Председател на Съвета на директорите
тел. + 359 2 40 30 211
e-mail: ahadjisky@capman.bg

Сибила Грозданова-Янкова
Изпълнителен директор
тел. + 359 2 40 30 200
e-mail: sgrozdanova@capman.bg

Антон Домозетски
Член на Съвета на директорите
тел. + 359 2 40 30 200
e-mail: adomozetsky@capman.bg

Ангел Хаджийски
Брокер Ценни Книжа
тел. + 359 2 40 30 211
e-mail: ahadjisky@capman.bg

Васил Попов
 Бек-офис
тел. + 359 2 40 30 217
e-mail: vpopov@capman.bg

Иванка Павлова
Главен Счетоводител
тел. + 359 2 40 30 216
e-mail: ipavlova@capman.bg

 

Нина Тодорова
Ръководител „Нормативно съответствие“ – ИП „Капман“ АД
тел. + 359 2 40 30 235
e-mail: ntodorova@capman.bg

Пенка Маринова
Служител отдел „Нормативно съответствие“ – ИП „Капман“ АД
тел. + 359 2 40 30 235
e-mail: pmarinova@capman.bg

Милена Комитска
Служител отдел „Нормативно съответствие“ – ИП „Капман“ АД
тел. + 359 2 40 30 235
e-mail: mkomitska@capman.bg

 

 

Започни кариера при нас Кариера • Развитие • Отличие

За нас основната движеща сила е екипът, който ежедневно влага своя талант и умения в една динамична и проактивна среда.

Независимо дали сте студент, току що завършил, дипломант или имате вече натрупан опит, ние приветстваме интереса Ви към нашата група.

Можете да ни изпратите своя автобиография и мотивационно писмо по всяко време!