Първоначално увеличение на капитала на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ– 2020 г.