Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „Капман“ АД, влизащи в сила от 08.03.2021г.