Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Астерион България АД (mASBGB)