Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ (mRPFB1)