Две български компании с печалби за над 90 млн. лева за 2021 г.

Две български компании отчитат нетни печалби за над 90 млн. лева през изминалата година.

Кои са те? Отговорът на този въпрос ще получите в следващите редове.

Днес, както и вчера, ще ви представим резултатите на пет публични дружества. Спряхме се именно на тях, защото са сред най-ликвидните компании на капиталовия ни пазар.

Алтерко

Алтерко отчита консолидирани приходи в размер на 60.8 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. Това е с 28.3% повече спрямо година по-рано.

Приходите от продажби нарастват до 59.5 млн. лева, като са с 5 млн. лева повече от прогнозираните 54.5 млн. лева. Оперативните приходи преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличават с 50% до 19 млн. лева.

Нетната печалба на консолидирана база се увеличава с 12.2% спрямо същия период на 2020 г. и достига 15.5 млн. лева.

Паричните средства и паричните еквиваленти се увеличават със 17.2% до 30.5 млн. лева в края на 2021 г.

Еврохолд България

Групата Еврохолд реализира за 2021 г. съществен ръст на оперативните си приходи от 138%, както и ръст на оперативната си печалба от 482%, след силно представяне на всички бизнеси.

Печалбата след данъчно облагане към 31 декември 2021 г. възлиза на 114 млн. лева. Ако изключим малцинственото участие, нетната печалба достига 94.8 млн. лева.

Година по-рано холдинговото дружество реализира загуба от 43.8 млн. лева.

Нетните приходи от продажби на Еврохолд България са 3.697 млрд. лева спрямо 1.5 млрд. лева за 2020 г.

Първа инвестиционна банка

Банката подобрява основните си финансови показатели, отчита и ръст в нетната печалба за 2021 г. Тя расте с 65.891 млн. лева и достига 111.4 млн. лева.

Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции, от една страна, и спад на административните разходи – от друга.

Печалбата преди данъчно облагане за 2021 г. е 124.8 млн. лева, а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 250.5 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2021 г. възлизат на 434.97 млн. лева. Нетният лихвен доход за годината е в размер на 282.465 млн. лв., отбелязвайки ръст от 32.787 млн. лв. спрямо миналата година.

Още: Какви резултати отчитат Алкомет, Неохим, Албена, Агрия Груп Холдинг и ИХ България

Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони за 2021 г. е 123.505 млн. лв. и е с 24.313 млн. лв. по-висок спрямо 2020 г.

Монбат

Консолидираната нетна печалба на Монбат АД към 31 декември възлиза на 18.8 млн. лева. Това е с 1364.82% повече, в сравнение с 2020 г., когато беше отчетен положителен финансов резултат от 1.285 млн. лева.

Нетните приходи от продажба на продукция достигат 357 млн. лева спрямо 296.7 млн. лева за 2020 г.

Софарма

Приходите от продажби на Софарма АД бележат ръст от 164.7 млн. лв., или 11.4%, достигайки 1.6 млрд. лева. Това е с 11.4% повече спрямо 2020 г., когато те бяха 1.439 млрд. лева.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) нараства с 24,1 млн. лв., или с 26%, като през 2021 г. тя е в размер на 116.5 млн. лв.

Нетната печалба нараства с 68.4 млн. лв. до 93.7 млн. лева. Това е с 271% повече спрямо година по-рано, когато беше отчетена печалба от 25.3 млн. лева.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.