Какви са консолидираните резултати на публичните дружества за Q1?

Консолидираните отчети за първото тримесечие вече са налице. Какви резултати постигнаха по-ликвидните компании ще ви представим в следващите редове.

В тях ще се спрем на отчетите на Алкомет, Стара планина Холд, Спиди, Първа инвестиционна банка, Доверие Обединен Холдинг, Софарма трейдинг и Алкомет.

Утре ще продължим и с данните на други от по-ликвидните компании у нас.

Алтерко

Към края на отчетния период Алтерко АД отчита на консолидирана база печалба в размер на 3.909 млн. лв., което представлява спад на печалбата с 3.4% спрямо същия отчетен период на предходната година.

Към края на отчетния период Алтерко АД отчита на консолидирана база приходи от дейността в размер на 17.591 млн. лв., което представлява увеличение от 14.59%, в сравнение със същия период на предходната година.


Приходите от продажби на стоки и продукция са нараснали с 24.5% спрямо същия период на предходната година.

Спиди

Нетната печалба на куриерската компания се понижава с 1.1% спрямо първото тримесечие на 2021 г. поради увеличението на разходите за амортизации със 17.2% след значителното увеличение през 2021 г. на инвестициите в автомобили, логистични площи и оборудване.

Приходите от куриерски услуги добавят 13% на годишна база през първото тримесечие – или близо до обичайните темпове преди епидемията. Общите приходи достигат 87.2 млн. лева спрямо 77.9 млн. лева преди 12 месеца.

Нарастването се дължи на вътрешните доставки в България и Румъния и В2С сегмента, докато В2В сегментът запазва нива, близки до предходната година.


Външният пазар реализира ръст над средното поради добрите резултат на дъщерната компания в Румъния, докато външните пратки (извън България и Румъния) отчитат спад за първи път от развиването на сегмента поради силния ефект от военния конфликт в Украйна.

Първа инвестиционна банка

Балансовото число на групата към 31 март 2022 г. достига 12.15 млрд. лева, като отбелязва увеличение спрямо края на 2021 г. от 253 млн. лв.

Fibank подобрява основните си финансови показатели, като отчита и ръст в нетната печалба за първите три месеца на 2022 г., в сравнение със същия период на предходната година от 448 хил. лв., достигайки 16.292 млн. лв.

Четете още: Две емисии поскъпват с над 100% от началото на 2022 г. Кои са те?

Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.


Печалбата преди данъчно облагане за първото тримесечие на 2022 г. е 18.644 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 47.969 млн. лв.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 108.371 млн. лв. (за същия период на 2021 г. 95.231 млн. лв.).

Нетният лихвен доход за периода януари – март 2022 г. е в размер на 71.514 млн. лв. и е с ръст от 7.819 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.
Нетният доход от такси и комисиони за първите три месеца на 2022 г. е 29 млн. лв. и е с 3.8 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2021 г.

Софарма трейдинг

Нетната консолидирана печалба за първите три месеца на 2022 година възлиза на 9.979 млн. лева спрямо 4.595 млн. лева за сравнимия период на 2021 г.

Нетните приходи от продажба на стоки нарастват от 322 млн. лева на 364 млн. лева.

Доверие Обединен Холдинг

Холдинговото дружество отчита нетна печалба от 13.6 млн. лева за първите три месеца на годината. Година по-рано беше обявен положителен финансов резултат от 5.6 млн. лева.

Общите приходи от дейността надхвърлят 100 млн. лева срещу 76.7 млн. лева преди 12 месеца.

Постъпленията от дивиденти нарастват от 21.4 млн. лева на 34.6 млн. лева.

Алкомет

Нетните приходи от продажби за разглеждания период на 2022 г. възлизат на 225.1 млн. лева, като в тях приходите от продажба на продукция са 220 549 хил.лв. И двете стойности представляват увеличения с над 105% спрямо сравнявания период на 2021 г.
Като краен резултат за отчетния период дружеството-майка отчита нетна печалба в размер на 5.674 млн. лв, като за същия период на 2021 г. се отчита нетна печалба в размер на 171 хил. лв.

Германия, Италия, Полша и САЩ са най-големите пазари за Алкомет в периода януари – март 2022 г.

Стара планина Холд

През първото тримесечие на 2022 година консолидираните приходи от продажби на дружествата от групата на Стара планина холд АД достигнаха 87.4 млн. лв. Това е с 37.8% повече спрямо същия период на 2021 г.

Очакванията на ръководството на холдинговото дружество са, че приходите за първото полугодие ще се увеличат с 37.76% спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Брутната консолидирана печалба на групата на Стара планина холд АД за първото тримесечие на 2022 г. е на стойност 11.155 млн. лв. и отчита ръст от 32.3%, в сравнение със същия период на 2021 г.

Нетната печалба расте до 9.964 млн. лева, като 6.33 млн. лева е от компании, в които Стара планина Холд има малцинствено участие.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.