Още от консолидираните резултати на публичните дружества за Q2?

Екипът на Капман продължава да ви представя консолидираните финансови отчети на по-ликвидните публични компании на Българска фондова борса за второто тримесечие на годината.

Вчера се спряхме на Софарма, Софарма Трейдинг, Трейс Груп Холд, Хидравлични елементи и системи и Неохим. Четете статията тук

Днес ще разгледаме отчетите, които публикуваха Албена, Първа инвестиционна банка, Химимпорт, Монбат и Алкомет.

Албена

Към юни 2022 г. приходите от дейността на Албена АД са в размер на 18.28 млн. лв. Година по-рано, заради пандемията от COVID-19, са отчетени постъпления от 8.4 млн. лв.

Себестойността на продажбите е в размер на 40.5 млн. лв. при 22.4 млн. лв. за същия период на 2021 г.

Другите доходи през първите шест месеца на 2022 г. са в размер на 4.03 млн. лв.

Ръстът на разходите за материали, външни услуги и възнаграждения извежда туристическото дружество на загуба от 20.5 млн. лв. до 30 юни.

Година по-рано е отчетен отрицателен финансов резултат от 16.5 млн. лв.

Първа инвестиционна банка

Балансовото число на банката към края на юни достига 12.48 млрд. лв., като показва увеличение от 580 млн. лв. спрямо 12 месеца по-рано.

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка за първите шест месеца възлиза на 36.79 млн. лв. – с 3.158 млн. лв. повече спрямо година по-рано. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.

Печалбата преди данъчно облагане за първото шестмесечие на 2022 г. е 41.4 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 97.3 млн. лв.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 222.4 млн. лв. спрямо 196.2 млн. лв. за сравнимия период на 2021 г.

Нетният лихвен доход за периода януари – юни 2022 г. е в размер на 138.2 млн. лв., като отчита ръст от 9.29 млн. лв. спрямо първото полугодие на 2021 г.

Основната причина за това е намалението на лихвените проценти попривлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца на 2022 г. е 68.26 млн. лв. и е с 13.7 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2021 г.

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 юни 2022 г. достига 21.24%.

Адекватността на капитала от първи ред е 21.12%, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 17.73%

Банката разполага със 125 клона у нас, от които 42 в София и 83 извън столицата.

Монбат

Монтанският производител на акумулатори и батерии обяви нетни приходи от продажби в размер на 186.13 млн. лв. Това е с 6.68% повече спрямо първото шестмесечие на 2021 г.

Компанията отчита приходи от чужбина в размер на 84.889 млн. евро, както и 10.278 млн. евро (20.1 млн. лв.) постъпления от вътрешен пазар. Продажбите за България съставляват 10.8% от съвкупните приходи.

Най-големите външни пазари са: Германия, Италия, Франция, Испания, Саудитска Арабия, Нидерландия, Гърция и др.

Консолидираната нетна печалба на Монбат АД възлиза на 4.969 млн. лв. Тя се понижава с 56.47% спрямо година по-рано, когато е на стойност 11.4 млн. лв.

Алкомет

Нетните приходи от продажби на компанията за периода до 30 юни възлизат на 432 млн. лв. Това е с 82% повече спрямо първите шест месеца на 2021 г.

Увеличените приходи са главно в резултат от увеличените стойности на основната суровина, както и увеличените премии за продажби.

За разглеждания период на 2021 г. средната цена на алуминия на Лондонска метална борса е 1 863 EUR/MT, а за същия период на 2022 г. е 2 809 EUR/МТ, което представлява увеличение с над 51%.

Компанията отчита нетна печалба от 16.8 млн. лв. спрямо 1.05 млн. лв. преди 12 месеца.

Химимпорт

Холдинговото дружество обяви нетна консолидирана печалба в края на полугодието от 27.9 млн. лв. Година по-рано тя се равнява на 12.88 млн. лв.

Общите брутни приходи от продажби са в размер на 9.31 млрд. лв. спрямо 5.96 млрд. лв. преди година.

Дружествата от икономическата група включват 58 компании, обособени в няколко ключови сектора: финансов (банка, пенсионноосигурителна компания, общо и животозастрахотелни дружества, управляващо дружество), транспортен, селско стопанство, проучване и добив на нефт и газ, недвижими имоти и други.

Основен акционер в Химимпорт, по данни към 30 юни, е Инвест Кепитъл (72.39%). 

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.