Още от отчетите на публичните компании към 30 юни

Екипът на Капман продължава да ви представя отчетите за второто тримесечие на годината на по-ликвидните компании у нас.

През изминалата седмица се спряхме на Агрия Груп Холдинг, М+С Хидравлик, Неохим, Градус, КРЗ Одесос и Монбат.

За акция на изминалата седмица пък беше обявена Алкомет АД, която отчете сериозно нарастване на печалбата си към полугодието.

Нека видим какви резултати обявиха Спиди, Софарма, Първа инвестиционна банка и Албена АД.

Софарма

Фармацевтичната компания обяви нетна неконсолидирана печалба от 23.6 млн. лв. към 30 юни. Това е с 96.4 на сто повече спрямо година по-рано, когато беше отчетен положителен финансов резултат от 12.02 млн. лв.

Приходите по договори с клиенти през първо полугодие на 2022 г. се увеличават с 29.5 млн. лв. до 109.1 млн. лв. спрямо 79.6 млн. лв. през първото полугодие на 2021 г.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) през първото полугодие на 2022 г. се увеличава с 13.1 млн. лв., или с 64%, до 33.5 млн. лв., спрямо 20.4 млн. лв. през първото полугодие на 2021 г.

Спиди

Приходите от куриерски услуги значително ускоряват ръста си до 18.7% на годишна база през второто тримесечие (спрямо 12% за първите три месеца на 2022 г.) до 115.7 млн. лв.

Нарастването се дължи на доставките в страната и възстановяването на регионалната услуга Speedy Balkan. Принос има и увеличението на тарифата на основните услуги с 3.8% от 1 април 2022 г.

Основните разходи са за подизпълнители и възнаграждения, които формират над 83% от оперативните разходи. Техният размер до голяма степен е обвързан с броя обработени пратки.

През първото тримесечие разходите за подизпълнители са в размер на 50.3 млн. лв. и нарастват с 16.1%.

Разходите за възнаграждения нарастват съразмерно с приходите до 27.6 млн. лв., или със 18.1%, поради тенденцията за увеличаване на нивата на възнаграждения в резултат на свития трудов пазар. 

Нетната печалба за полугодието достига 12.3 млн. лв. – с 23.1% над първото полугодие на 2021 г.

Албена АД

Финансовият резултат на компанията към края на второто тримесечие е загуба в размер на 15.78 млн. лева, което е с близо 3.5 млн. лева повече спрямо година по-рано.

Общите приходи на компанията до 30 юни възлизат на 14.69 млн. лв. спрямо 5.9 млн. лв. 12 месеца по-рано.

Общо разходите за дейността на дружеството нарастват до 29.79 млн. лв. спрямо 17.26 млн. лв. преди година.

В края на юни 2022 г., активите на Албена АД възлизат на 600.9 млн. лв., в т. ч. нетекущи активи в размер на 582.2 млн. лв. и текущи активи за 18.75 млн. лв. 

Първа инвестиционна банка

Балансовото число на банката към 30 юни 2022 г. достига 11.817 млрд.. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на 2021 г. от 549 млн. лв.

Банката подобрява основните си финансови показатели, както и отчита ръст в нетната печалба за първите шест месеца на 2022 г., в сравнение със същия период на предходната година от 3.162 млн. лв., достигайки 30.758 млн. лв.

Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.

Печалбата преди данъчно облагане за първото шестмесечие на 2022 г. е 34.377 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 89.389 млн. лв.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 208.986 млн. лв.

Нетният лихвен доход за периода януари – юни 2022 г. е в размер на 127.624 млн. лв. и е с ръст от 7.627 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца на 2022 г. е 65.378 млн. лв. и е с 12.835 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2021 г.

За още финансови новини ни следвайте във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.