Финансовите коефициенти – ROE

В поредица от материали екипът на Капман продължава да ви представя по-важните финансови коефициенти.

Чрез тях инвеститорите могат да оценят дадена компания, както и да я сравнят с нейн еквивалент.

Започнахме с P/E (цена/печалба) и продължихме с P/B (цена/счетоводна стойност) и P/S (цена/продажби).

Посочихме ви и как да изчислите дивидентната доходност от дадена компания.

Днес ще се спрем на Return On Equity (ROE), или иначе казано – възвръщаемостта на собствения капитал.

Финансовото съотношение е най-полезно за сравняване на две или повече компании от един и същ или сходен сектор.

Показателят измерва колко ефективно компанията успява да превърне собствения си капитал в печалба.

Колкото е по-високо това съотношение, толкова по-добре е това за компанията, която оценяваме.

Какво показва ROE?

ROE, или възвръщаемостта на собствения капитал, се изчислява, като разделим нетната печалба на средно-претегления собствен капитал за даден времеви интервал:

ROE = Печалба / Собствен Капитал

Припомняме, че собственият капитал е равен на разликата между активите и задълженията.

ROE ни показва колко ефективно мениджмънтът на компанията превръща 1 лев, инвестиран от собствениците на компанията (акционерите), в печалба.

Пример: При положение че ROE е 8%, това ще рече, че на всеки 1 млн. лева, инвестирани от акционерите, мениджмънтът реализира 80 000 лева печалба.