Какво да очакваме от Българска фондова борса през 2021 г.?

В края на всяка календарна година традиционно правим равносметка за това как е протекла, какви са били възможностите и какво да очакваме през следващата година.

За съжаление през 2020г. бе поредната за родните борсови измерители, в която се нареждат на „челните“ места в класациите на пазарите за най-слабо представяне и възстановяване от връхлетялата ни коронакриза.

Обикновено началото на годината е периода, през който се структурират или преструктурират портфейли, като пазарната конюнктура и макропроцесите в икономиката допълнително оказват пряко влияние върху обемите и оборота на капиталовите пазари. Именно и поради това първите месеци на всяка календарна година в болшинството от случаите винаги са били добри за родния ни пазар.

Наблюдаваният ръст в последните търговски сесии на календарната година е обичаен за пазара, като при някои от емитентите това е и вследствие на процедури по обратно изкупуване.

За огромно съжаление активноста на БФБ и през изминалата година остана на ниски нива, а извънредното положение допълнително оказа отрицателно въздействие за това.

През следващата година активността ще бъде пряко обвързана с очакванията и данните за възстановяване от коронакризата и нейното отражение във финансовите отчети на публичните компании. Тенденцията на ниски лихви по банкови депозити ще продължи,  което би благоприятствало пренасочването на паричен ресурс към инвестиции в ценни книжа. Смекчаване на тона в търговския преговори между САЩ и Китай, както и ситуацията около Брекзит ще окажат въздействе на финансовите пазари, макар това да пряко да има по- слабо отражение за фондовия пазар в страната.

Въпреки всичко ситуацията на родния ни капиталов пазар, индиректно и чрез местните взаимни фондове, предоставя отлични възможности за придобиване на подценени финансови инструменти, респективно възможности за по- добра възвращаемост в сравнение с останалите алтернативи (недвижими имоти, депозити и др.). Част от публичните компании вече се възползват от това чрез процедури за обратно изкупуване, като не трябва да пропускаме факта, че има и такива, които разпределят част от текущата си печалба под формата на авансови дивиденти.

Наличието на първия емитент – кандидат за предлагане на сегмента ВЕАМ за малки и средни предприятия (Пазарът за растеж) е крачка напред и предоставя нови инвестиционни възможности на инвеститорите. При успешно предлагане на книжата на Биодит АД  на този пазар е логично интерес да има и от нови емитенти които да се възползват от пазарната ситуация по набирането на допълнителен паричен ресурс необходим за развитието им.

Като допълнително събитие, което ще се отрази на основния пазар и би дало нови възможности за инвеститорите през следващата година е предоставянето на възможност за търговия с деривати, базирани на финансови инструменти, търгувани на БФБ.

Очаквам през 2021г. по-добро представяне да имат компаниите от финансовия сектор,  дружества със специална инвестиционна цел, туризма, машиностроенето, както и такива с традиции в разпределението на дивиденти.

https://profit.bg/kompanii/kakvo-da-ochakvame-ot-balgarska-fondova-borsa-prez-2021-g/[:]