ОЧАКВАНИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ВАЛУТИ ЗА 2021 ГОДИНА

Валутите са специфичен макро актив с трудно определяема вътрешно присъща стойност. Отделно, те нерядко се използват като икономическо „оръжие“ от съответните централни банки.

За да съставим анализ с прогностична цел ще изготвим кратък трифакторен модел със следните елементи: злато, конкурентноспособност на икономиката и динамиката на доходността на 10 – годишния суверенен дълг. Ще придадем еднаква тежест и на трите индикатора.

Идеята е да използваме обективни индикатори, които са извън властта на националните статистики и при възможност са пазарно обосновани. Казано по друг начин, ние бихме искали валутите да са оценени от гледна точка на стабилен бенчмарк (злато), вътрешна и външна сила на икономиката (конкурентноспособност) и текуща доходност (суверенен дълг).

 1. За да оценим относителното представяне на валутите ще ги „закотвим“ към златото, което в хода на човешката цивилизация е доказало ролята си на истински пари, като това е особено валидно в сегашната монетарна среда.

На долнaта графика е показано процентното изменение на пет основни валути, спрямо златото през последните шест месеца. В случая, по – голямата възходяща процентна промяна означава по – силно поевтиняване на съответната валута.

Графика: tradingview.com

Представянето им през последните шест месеца, според така определената относителна сила е както следва:

 1. AUD (лилава крива)
 2. EUR (оранжева крива)
 3. GBP (бледосиня крива)
 4. JPY (жълта крива)
 5. USD (тъмносиня крива)

 

 1. Конкурентноспособността на страните е измерена, чрез съставния индекс Global Competitiveness Index на Световния икономически форум. За 2019 г. класирането на изследваните страни е:

 

 1. САЩ
 2. Япония
 3. Великобритания
 4. Европа (като средно число за ЕС)
 5. Австралия

 

 1. Динамика на доходността на суверенния дълг през последните шест месеца е представена, чрез 10 – годишните ДЦК за посочените страни. Обикновено доходността е водещ индикатор, спрямо другите финансови активи. Когато тя се повишава, това води до поскъпване на съответната валута, при равни други условия. Процентът на промяна за посочения период е показана на долната графика.

Графика: tradingview.com

От гледна точка на доходността на суверенния дълг, предпоставките за поскъпване са най-силни при:

 1. USD (тъмносиня крива)
 2. ЕUR (лилава крива изразена, чрез доходността на германските бундове)
 3. JPY (жълта крива)
 4. GBP (светлосиня крива)
 5. AUD (оранжева крива)

На базата на горепосочените данни и тяхното агрегиране можем да направим следните изводи:

 • С – най- добри шансове за добро представяне през 2021 г, са еврото и американския долар. Това предполага консолидационно движение при двойката EUR/USD.
 • С – най лоши шансове са австралийския долар и британския паунд.

Това е базов сценарий, който може динамично да се променя, според пазарните условия в течение на годината.

От практическа гледна точка за потециален тайминг при търговия на валути, можем да използваме сезонността на финансовите инструменти. Например, наблюдавайки историята на фючърсите на евро на базата на 20 – годишен период, можем да следим за поскъпване на еврото около май и ноември и относително поевтиняване около януари и септември, както е видно от долната графика.

[:]