Портфолио стратегия със средногодишна доходност от 21.5%

Може ли индивидуален инвеститор да „бие“ професионалистите, без самият той да е професионалист?

Да, може, ако се спазват прости правила.

Основните „пречки“ за индивидуалния инвеститор в България са:

  • Липса на капитал, спрямо жизнения стандарт на страната ни (поне 10 000 евро или долара).
  • Изисква се „труд“ или проактивно отношения за управление на портфолиото, а не просто да се „купи и забрави“.

Основната идея е да се изберат фондове, които изразяват различни класове активи, които на свой ред се представят относително по-добре (или пo-зле) в зависимост от пазарния/икономически цикъл.

Отделно, стратегията  е достатъчно гъвкава, за да елиминира пазарни шокове, като може да остане „в тренда“ дълго време.

Този подход (който е известен отдавна), може да се използва както за доверително управление, така и от асет мениджъри.

 

Ето една „рецепта“ или алгоритъм за гореизложения инвестиционен подход:

  1. Използваме само четири борсово търгувани фонда (ETF): MDY (акции със средна капитализация), EFA (акции в развити пазари, без САЩ), FEMKX (акции на развиващи се пазари), TLT (облигации над 20 год.).
  2. На всеки три месеца определяме, кой от тези фонда се представя най-добре и съотвено го закупуваме.
  3. В някои случаи, това ще доведе и до едновременна прoдажба на друг фонд, тъй като ще се държи само по един ETF за посочения тримесен период.

 

Вероятно, някои от Вас ще се запитат, защо при това положение повечето взаимни фондове не се предстаят добре в средносрочен и дългосрочен план.

Има различни причини (вкл. и от закнодателно естество), но според мен основната е, че мениджърите не могат да излезнат от зоната си на „комфорт“, спрямо това, което са правили до сега и оттам да предприемат необходимите стъпки за да променят инвестиционната си политика.

Но за индивидуални лица това е абсолютно ОК.

За тест ще използваме приложението www.portfoliovisualizer.com. И така, резултатите за периода 2006 до сега са представени на долната графика.

Синята крива е нашето портфолио, а червената е избрания бенчмарк, Vanguard 500 Index Investor.

 

 

Основните параметри за доходност и риск са посочени в долната таблица.

 

Януари 2006-Октомври 2020

Начален капитал Краен баланс Средногодишна

доходност

Най-лоша година Коефицент на Шарп
Портфолио 10 000 179 050 21.47% -4.32 % 1.20
Бенчмарк 10 000 35 045 8.82% -37.02 % 0.57

 

 

Вихрен Молевски