Sidebar appointment

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Предметът на дейност на “Европа Лайн Груп” е извършване на консултантска дейност в областта на Европейските фондове и политики, осъществяване връзки с български и чуждестранни пазари, търговска дейност, участие в чужди и местни фирми, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. Дружеството планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултациите по Европейските проекти и програми и в областта на високите технологии. “Европа Лайн Груп”АД, ще бъде представител за България на базата на сключени договори с три дружества опериращи в областта на високите технологии – Aratos technologies S.A. – Гърция, Ionian technologies ltd. – Гърция и Zeus Consulting S.A – Гърция.
Акционерният капитал на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лв.
С решение от м.април 2008 г. Комисия за финансов надзор вписа “Европа Лайн Груп” в регистъра на публичните дружества.

Европа Лайн Груп