Защо поскъпват акциите на Неохим?

Акциите на Неохим поскъпнаха вчера с 13.13% – до 44.80 лева за брой. Бяха прехвърлени 618 акции на нива от 40 до 45 лева за брой, като последната трансакция беше на цена от 44.80 лева за лот. Оборотът по позицията възлезе на 26 587 лева.

Цената от 45 лева е най-високата за последните 12 месеца, но не бива да забравяме, че преди точно пет години те се търгуваха на нива от около 70 лева.

Нека видим фактите, както и очакванията на инвеститорите за книжата на компанията.

На какво се дължи този ръст?

Повишението по позицията се дължи на няколко фактора. Сред тях са:

  • поевтиняването на основната суровина – природния газ, от февруари;
  • добрият неконсолидиран отчет за 2021 година;
  • очакванията за дивидент от инвеститорите, на фона на разполагаемите огромни парични средства на дружеството.

Отчетът

Димитровградският торов гигант обяви нетни приходи от продажба на продукция в размер на 350.4 млн. лева, което е с близо 60% повече спрямо година по-рано.

Постъпленията от продажба на продукция в страната са 183 млн. лева спрямо 112.7 млн. лева за 12 месеца по-рано, докато приходите от продажби на продукция извън страната растат от 106.4 млн. лева на 167.19 млн. лева за 2021 г.

Нетната печалба на компанията за изминалата година възлиза на 51.47 млн. лева спрямо 15.1 млн. лева за 2020 г. Печалбата на акция за 2021 г. расте до 19.90 лева срещу 5.86 лева за преди 12 месеца.

Свободните парични средства в края на периода нарастват до 71 млн. лева, което прави по 27.51 лева на акция.

Цената на природния газ

След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари 2022 г. в размер на 109.88 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

За предходния месец януари утвърдената от регулатора цена беше 133.41 лв./MWh. Намалението е със 17.6%.

Новината е от особена важност за Неохим, тъй като това е основният разход на компанията. За 2021 г. разходите за природен газ на дружеството възлязоха на 200.5 млн. лева.

Сезонност на бизнеса

Не бива да се забравя, че първото и четвъртото тримесечие на годината традиционно са най-добрите за компанията. Третото тримесечие се използва за ежегодните ремонти в дружеството, поради което резултатите тогава са най-слаби.

Простите сметки сочат, че компанията е генерирала 46 млн. лева печалба именно през тези две тримесечия на миналата година. Дали добрите резултати ще се потвърдят и през първото тримесечие на 2022 г. – предстои да видим.

Дивидент

През изминалата година общото събрание на компанията взе решение да разпредели по 0.40 лева дивидент на акция. Значителното увеличение на печалбата за 2021 г. обаче дава надежда на инвеститорите, че за настоящата година ще се предприеме по-голямо разпределение на печалба.

SOFIX

Неохим беше част от SOFIX до март 2018 г. След изваждането на компанията от индекса на сините чипове последва спад в котировките.

Настоящото поскъпване обаче повиши капитализацията на Неохим до 118.9 млн. лева.

Днес акционери в компанията са 3 004 лица, което е доста повече от изискването за влизане в SOFIX от 750. Пазарната капитализация на фрий флоута, или иначе казано свободно търгуваните акции, се изчислява на 31.2 млн. лева.

Днес книжата на компанията се търгуват при нива от p/e от около 2.22, докато p/s и p/b са около 0.32 и 0.79. В края на февруари се очаква и консолидираният отчет на дружеството.

Още за Неохим

“Неохим” АД е наследник на Химическия комбинат в Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове.

Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.