Информация по Делегиран регламент (ЕС)2017 /576

Капман АД в качеството си на инвестиционен посредник в приел политика за изпълнение на клиентски нарежданияза свои клиенти. При изпълнение на клиентски нареждания посредника взема предвид следните фактори:

 • Характеристика на клиента
 • Характеристика на мястото за изпълнение
 • Най-добра възможност за ценова реализация на нареждането
 • Разходи за изпълнение
 • Скорост на изпълнение
 • Вероятност за изпълнение
 • Размер на нареждането

Посредникът има пряк достъп до два регулирани пазара в Република България: БФБ- София АД и МСТ София и външни пазари.

 • Връзки и конфликт на интереси във връзка с изпълнение на клиентски нареждания

ИП Капман АД е организатор на МСТ София и в качеството си на такъв не извършва операции на този пазар за собствена сметка. При предаване на поръчки на външни пазари, ИП Капман АД не получава възнаграждение от приемащия ги брокер.

 • ИП Капман АД изпълнява нареждания на пазарите, които са приети за основни за дадения финансов инструмент, а там където това е недостъпно – на пазара където инструментът реализира най-голям обем и има най-висока плътност на ордерите
 • ИП Капман АД не дефинира различен подход при насочване към пазар за изпълнение на клиентски поръчки когато няма указан такъв от клиента.
 • През 2020 г. не е настъпила промяна в местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на клиентските нареждания на ИП Капман АД.
 • ИП Капман АД не третира по различен начин клиентите си в зависимост от тяхната категоризация.
 • При операции за клиенти когато същите не са посочили пазар на изпълнение, посредникът взима предвид и спецификите за данъчно третиране на сделки в Р. България
 • ИП Капман АД извършва ежедневен мониторинг на търговските си системи и каналите за предаване на поръчки.