Извънборсови сделки

Съгласно изискванията на чл. 38, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в този раздел можете да намерите нормативно изискуемата информация за всяка сделка, сключена чрез инвестиционен посредник Капман извън регулиран пазар, с акции, допуснати до търговия на регулиран пазар.

Оповестяваната информация съдържа данни за вида, емисията, броя и единичната цена на финансовите инструменти – предмет на сделката, за валутата на сделката, дата и час на сключването й. Информацията се публикувана на интернет страницата на инвестиционен посредник Капман при спазване изискванията на чл. 38, ал. 6 от ЗПФИ.