Links and Annotations

Увеличение на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД -2019

Проспект за публично предлагане

на 3 400 000 обикновени поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, с право на

един глас акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД, потвърден от КФН с Решение № 694- E/21.05.2019г