FAQ

Депозитарна разписка се заявява лично от собственика на ценните книжа в офис/клон на ИП Капман АД. Попълва се Искане за дубликат на депозитарна разписка, към което се прилага копие на документ за самоличност. Таксата за издаване е 12 лв.

Искане за справка за притежаваните ценни книжа се подава след представяне на лична карта и подписване на договор ИП Капман АД. При издаване на справката за наличностите по сметките на заявителя, Централен депозитар АД не предоставя информация за посредниците, при които са захранени акциите (в случай, че титулярът е предприел подобни действия). Таксата за издаване на портфейл е 300 лв.

Промяната на объркани имена/ЕГН/адрес по депозитарна разписка се заявява лично в офис/клон на ИП Капман АД. Попълва се Искане за промяна на лични данни, като се прилага удостоверителен документ за истинността на данните – съдебно решение или друг акт за промяна на името, документ от ЕСГРАОН, копие на документ за самоличност. Заявителят е длъжен да предостави всички депозитарни разписки и временни удостоверения със сгрешени данни. След промяната му се издават нови – с новите данни. Таксата за промяна на лични данни е 14.40 лв.

Дарението на ценни книжа се извършва след представянето на договор за дарение с нотариална заверка на подписите на двете страни и копия от документите им за самоличност. Таксата е 60 лв. и разходите по прехвърлянето.

CTrader е интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ. Чрез системата инвеститорът има достъп до информация за текущите оферти купува и продава. CTrader актуализира информацията на всеки 15 секунди.

Фондът има за цел да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, изпаднал в затруднено финансово състояние- имат се предвид случаите, в които посредникът е в производство по несъстоятелност или се налага КФН да отнеме лиценза му. Средствата във фонда се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. Сумата, която фондът ще изплаща, е 90% от вземанията на клиента на посредника. Тя, обаче, не може да надвишава определен фиксиран размер, като за 2010 г. е определена на 40 000 лв.

При инвестирането винаги има елемент на риск и инвестицията в акции не прави изключение. Рискът тук е свързан със възможна загуба на част от вложените средства. Като притежател на акции, Вие можете да спечелите много, но можете и да загубите, ако продадете акциите си на по-ниска цена от тази, на която сте ги закупили.

Възможно е също дружеството, в което сте инвестирали, да не разпределя дивиденти, което, обаче, не означава, че губите. Ако дейността на дружеството е успешна и се инвестира в перспективни проекти, обикновено означава, че в бъдеще може да се очаква висока печалба и съответно разпределение на високи дивиденти. Освен това, цената на акциите на добре развиващото се дружество се повишава и така печелите от ценовата разлика, дори и да не бъдат разпределяни дивиденти.

Как можем да ви бъдем полезни?

Ако все още имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!